Lover

 Nye lover kommer snart.

 

 

RETNINGSLINJER

Administrasjonen                        

Foreningen deles inn i grupper for de idrettsgrener den dyrker.

Håndballgruppen

Hurtigløpgruppen

Kunstløpgruppen

Turngruppen

Petanquegruppen

I tillegg har foreningen et Aldermannslaug og et Kvinnelaug med stemmerett i hovedstyret

Rådet

Hovedstyret danner den øverste ledelsen i foreningen.

Det består av:

Arbeidsutvalget dvs. leder, nestleder,

sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, alle valgt på årsmøtet, samt gruppenes og laugenes ledere. Gruppenes øvrige styremedlemmer er vararepresentanter for lederne i den orden de er valgt. Lederen i foreningens Råd tiltrer hovedstyret med talerett. Hovedstyret er vedtaksført når minst 50 % er tilstede, hvorav minst 3 fra arbeidsutvalget.

Hovedforeningens leder kan ikke være medlem av noe gruppestyre. De andre av arbeidsutvalgets medlemmer kan ikke være leder i noe gruppestyre.

Andre medlemmer kan kun være leder i ett gruppestyre av gangen, og ingen kan representere mer enn en gruppe i hovedstyret.

Arbeidsutvalgets medlemmer har adgang til å overvære alle gruppers møter, stevner etc.                              De har å påse at gruppene driver sitt virke i et sunt spor.

Tilstelninger og arrangementer som ligger utenfor gruppenes sportslige og sosiale ramme, kan ikke arrangeres uten hovedstyrets samtykke.  Det samme gjelder offisielle bidragslister.

 

 

 

 

Styrets arbeid

 1. a) Lederen har den daglige ledelsen av foreningen, og

leder styrets og foreningens øvrige møter, unntatt gruppe-

møtene. Lederen er foreningens representant

overfor forbund og krets.

 1. b) Nestlederen fungerer under lederens fravær.
 2. c) Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter,

medlemsmøter og årsmøter. Sammen med lederen

fører han/hun foreningens korrespondanse.

 1. d) Kassereren foretar alle utbetalinger og har informasjonsplikt overfor leder / hovedstyret om klubbens økonomi.

Hovedstyret og gruppene skal ha ekstern regnskapsfører som betales av hovedstyret.

 1. e) Styremedlemmene deltar i hovedstyret med fulle stemmerettigheter og deltar i

arbeidsfordelingen på et felles grunnlag.

 1. f) Revisorene skal gjennomgå regnskapene etter hvert større arrangement,

minst to ganger om året kontrollere kasse og forvisse seg om at verdipapirer og andre eiendeler er tilstede. De fører revisjonsprotokoll som legges fram for styret.  Hvis det ikke er valgt revisor i gruppene, reviderer hovedforeningens revisor også disse regnskapene.

 1. g) Styret utnevner representanter til Idrettskretsens ting og Tønsberg Idrettsråd.

 

 

 Gruppene                                                

 1. Gruppene ledes av et styre på minst 3 medlemmer som velges på gruppenes årsmøter.
 2. Gruppene holder sine årsmøter innen utgangen av februar.

Beretning om gruppene

s virke samt regnskapsoversikt, sendes hovedstyret senest 14 dager før hovedforeningens årsmøte.

 1. Gruppene skal i prinsippet være selvfinansierende.

De nyvalgte styrer pålegges å utarbeide budsjett for kommende arbeidsår, og å oversende dette til hovedstyret senest 1 – en – måned etter gruppenes års møter/overtagelse av ledelse. Disposisjoner av større økonomisk rekkevidde må ha hovedstyrets godkjennelse.

 1. Hvis en gruppeleder velges til medlem av arbeidsutvalget, rekonstrueres gruppestyret.
 2. Gruppene kan ha egne statutter som er underlagt hovedforeningens vedtekter og særforbundets lover.
 3. Gruppene fastsetter eventuell særkontingent på sitt

årsmøte. Melding om dette sendes hovedstyret innen en måned.

 1. Hovedstyret skal underrettes om alt som kan interessere hovedforeningen eller andre

grupper.

 1. Det er kun Hovedforeningen som kan eie fast eiendom.

 

 

 

Æresmedlemmer

Hovedstyret og Rådet i fellesskap utnevner æresmedlemmer etter innstilling fra Rådet.  Stemmegivningen skjer skriftlig. Utnevningen er gyldig med 4/5 flertall.

Æresmedlemmer nyter alle rettigheter, men har ingen forpliktelser.

 

 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR RÅDET

 

 • 1

Foreningens Råd består av 6 medlemmer, valgt av årsmøtet for 3 år, og hovedforeningens leder.

Ved eventuell fraflytting eller dødsfall i valgperioden sørger Rådet og hovedstyret i fellesskap for supplering  av Rådet inntil neste årsmøte.

Som hovedregel gjelder at rådsmedlemmene skal ha vært i foreningens administrasjon i minst 10 år eller

inneha foreningens hedersmerke.

Hvert år uttrer 2 av medlemmene, de 2 første ved  loddtrekning. Rådet velger hvert år innen

sin midte leder, nestleder og sekretær.

Til disse verv er hovedforeningens leder ikke valgbar.

Rådet skal:

 1. a) Behandle enhver sak som hovedstyret finner å måtte forelegge Rådet.
 2. b) Oppta og fremme forslag for hovedstyret i enhver sak

av betydning for foreningen.

 1. c) Innstille til hovedstyret kandidater til foreningens hedersmerke.
 2. d) Innstille til hovedstyret kandidater til æresmedlemsskap og i fellesmøte med

hovedstyret utnevne disse.

 1. e) Være representert på gruppenes årsmøter.
 2. f) Delta i foreningens årsmøte.
 3. g) Være appellinstans.

 

Rådet innkalles av lederen når han/hun eller 3 av medlemmene finner det nødvendig. Dog skal det holdes minst 2 møter i året. Rådets innstillinger og uttalelser fattes med alminnelig flertall.

Unntatt fra denne regel

er saker under pkt. d) som krever minst 4/5 flertall i fellesmøter.

Rådet er beslutningsdyktig når minst 5 av medlemmene er tilstede. Rådet avgjør selv sin dagsorden.

Foreningens reservefond kan ikke benyttes før Rådets mening er innhentet. Henvendelser til Rådet skjer gjennom hovedstyret. Fellesmøter mellom hovedstyret og Rådet ledes av hovedstyrets leder.

 

 

STATUTTER FOR HEDERSMERKET

 

Foreningens hedersmerke kan tildele medlemmer av foreningens som

 

 1. a) gjennom utøvelse av sin aktive idrett har oppnådd bemerkelsesverdige resultater,
 2. b) har utvist særlig interesse, og ved sin administrative virksomhet har gjort seg

bemerket for ytterst  verdifullt virke til foreningens gavn.

 

Avgjørelsen fattes av hovedstyret med ¾ stemmeflertall etter innstilling fra Rådet.

Stemmegivningen skjer skriftlig.

Hedersmerket må ikke bæres av andre enn de som er tildelt dette. Innehaveren av hedersmerket kan som følge av grov forseelse, fratas dette av hovedstyret.

 

 

STATUTTER FOR UTDELING AV
FORENINGENS STANDER

 

Den disponeres av:

 1. a) hovedstyret til foreningens medlemmer.

Medlemmet må ha vist mangeårig og interessert arbeid og ha fylt 50 år.

 1. b) hovedforeningen og gruppene som representasjonsgave utenom foreningen.

 

Standeren kan tildeles kun 1 gang

 

ANDRE ÆRESBEVISNINGER

(kan utdeles på Foreningens årsmøte)

 

TT-KRUSET

til den T.T..-utøver som i løpet av året har utført den beste idrettsprestasjonen.                    Begrunnet forslag fra gruppene sendes hovedstyret som fungerer som                                    jury – innen 1. februar. Kruset kan kun utdeles en gang til hver utøver.

 

«SLÅ ET SLAG» til den eller de innen administrasjonen som har gjort en ekstra innsats.

Begrunnet forslag sendes Rådet – som fungerer som jury – innen 1.februar.

 

 

      RESERVEFONDET

 

Reservefondet skal ha en urørlig kapital på minimum kr. 1.000.000 (en million kroner)

Avkastningen pr år kan utdeles til gruppene/ arbeidsutvalget med inntil 50 %, til en million kr. er oppnådd – deretter med inntil 80 % etter begrunnet søknad til hovedstyret. (Det skal ikke være noe automatikk i dette).

Reservefondet kan ikke benyttes før Rådets mening er innhentet.  Hovedstyret og Rådet i fellesskap skal med ¾ flertall innstille til årsmøte / eventuelt ekstraordinært årsmøte før fondet kan angripes.  Avgjørelse tas med ¾ flertall.

Fondet kan ikke benyttes som garanti for lån.